Przetargi.pl
Wykonanie operatów szacunkowych

Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7190885 , fax. 042 7190816
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Zgierskiego
  ul. Sadowa 6A 6A
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 042 7190885, fax. 042 7190816
  REGON: 47206842300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów szacunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych dla 45 nieruchomości Powiatu Zgierskiego oraz 65 nieruchomości Skarbu Państwa, zlokalizowanych na terenie Powiatu Zgierskiego. CPV 70.00.00.00 - 1. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 odrębnych części: 1) Część 1 - Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (miasto Zgierz), 2) Część 2 - Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (Miasto Aleksandrów Łódzki, Gmina Ozorków, Gmina Zgierz, Miasto i Gmina Stryków), 3) Część 3 - Ustalenie wartości nieruchomości stanowiących drogi powiatowe , 4) Część 4 - Ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) - podział nieruchomości, 5) Część 5 - Ustalenie wartości zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, 6) Część 6 - Ustalenie wartości niezabudowanych nieruchomości Powiatu Zgierskiego przeznaczonych do sprzedaży obejmująca 3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części wchodzące w skład niniejszego zamówienia. 4. Operat szacunkowy powinien być wykonany zgodnie z standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych oraz zgodnie z przepisami prawa zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i trybu sporządzania operatu szacunkowego (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz.2109 ze zm.). 5. Do wykonania operatów szacunkowych będących przedmiotem zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi. 6. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji niezbędnej do wykonania operatów szacunkowych będących przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w ramach części Nr 3 po zawarciu umowy otrzyma od Zamawiającego kopię metryk dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia dla w/w części. Pozostałe informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą (odrębnie dla danego zadania) posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości, zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) lub uprawnienia zawodowe w tym zakresie uzyskane zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy). Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę, wg wymogów zawartych w dziale X SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien przedłożyć niżej wymienione świadczenia i dokumenty: 1. W celu spełnienia warunków określonych w dziale IV. pkt 1 należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu spełnienia warunków określonych w dziale IV. pkt 2 należy przedłożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (sporządzony odrębnie dla każdego zadania) wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg. załącznika Nr 5 do SIWZ. Wymagane załączenie do oferty następujących dokumentów: a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował, b) dokumentów potwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości osób wymienionych w wykazie. 3. W celu spełnienia warunków określonych w dziale IV. pkt 1 i pkt 4 SIWZ należy przedłożyć oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia - wg załącznika nr 3 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaję się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5 zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.zgierz.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach