Przetargi.pl
Wykonanie utwardzenia nawierzchni płytami IOMB na terenie sołectwa Łężyce gm. Wejherowo na ulicach: Topolowa i Wierzbowa

"EKO DOLINA" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-207 Koleczkowo, Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6725000 , fax. 058 6727474
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "EKO DOLINA" Sp. z o.o.
  Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce
  84-207 Koleczkowo, woj. pomorskie
  tel. 058 6725000, fax. 058 6727474
  REGON: 19168071300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie utwardzenia nawierzchni płytami IOMB na terenie sołectwa Łężyce gm. Wejherowo na ulicach: Topolowa i Wierzbowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg o szerokości 5m płytami IOMB o wymiarach 100x75x12 cm Adres obiektu budowlanego : ŁĘŻYCE GMINA WEJHEROWO - UL. TOPOLOWA - UL. WIERZBOWA Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża podsypki. Grubość podsypki z piasku grubego lub pospółki (warstwy odsączającej) nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Piasek (lub pospółka) do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 3 mm. Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 5 mm. Wypełnienie piaskiem spoin i otworów w płycie powinno być wykonane na pełną grubość płyty . W skład prac wchodzą następujące roboty: - oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót, - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - dostarczenie materiałów, - korytowanie - koryto wyprofilowane z 2% spadkiem poprzecznym (daszkowym) oraz zgodnie z istniejącymi spadkami podłużnymi ulic, zagęszczenie podłoża, odwóz urobku - wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubego lub pospółki gr. min. 15 cm po zagęszczeniu - ułożenie nawierzchni z płyt IOMB - regulacja pokryw studni kanalizacji sanitarnej (tylko w ul. Wierzbowej) - zamulenie spoin i otworów w nawierzchni z płyt piaskiem - pozamiatanie nawierzchni - wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego - wykonanie wykazu wbudowanych materiałów - uporządkowanie terenu przyległego do prowadzenia prac - tymczasowa organizacja ruchu Uwaga! W ciągach pasów drogowych ulic Topolowej i Wierzbowej występuje uzbrojenie instalacjami podziemnymi. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku jego uszkodzenia całkowite koszty naprawy pokryje wykonawca robót. Długość odcinka utwardzenia nawierzchni ulicy Topolowej i Wierzbowej zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie ona wynikiem podziału 200 tys. złotych (brutto) przez cenę jednostkową za 1 mb (brutto) drogi przy szerokości 5m. Wbudowane w nawierzchnię ulic materiały/wyroby budowlane muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami). Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, użytych do realizacji przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w szczególności: atesty, certyfikaty oraz inne świadectwa. Wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane zadania wynosi min. 3 lata licząc od daty odbioru końcowego każdego odcinka utwardzanej ulicy. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznikach nr 10 i 11. - Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: - Wykonawca uzyska zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego na własny koszt - Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych - w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiednich nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ekodolina.pl/biddings/aktualne-przetargi,136.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach