Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości oraz dezynfekcji na obiekcie pływalni Miejskiego O środka Sportu i Rekreacji w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 524 34 73 , fax. 058 524 34 93
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
  ul. Traugutta 29 29
  80-221 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 524 34 73, fax. 058 524 34 93
  REGON: 00058922800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości oraz dezynfekcji na obiekcie pływalni Miejskiego O środka Sportu i Rekreacji w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa będzie świadczona: 1) Na obiekcie pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13. 2) W okresie od dnia: 02.01.2011 do dnia 31.12.2013 roku z wyłączeniem następujących okresów: a) począwszy od dnia 01.07.2011 roku włącznie do dnia 15.08.2011 roku, b) począwszy od dnia 01.07.2012 roku włącznie do dnia 15.08.2012 roku, c) począwszy od dnia 01.07.2013 roku włącznie do dnia 15.08.2013 roku. 3) Codziennie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem świąt określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. 4) Na warunkach określonych Wzorem Umowy, który stanowi zał. nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 5.000 zł, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach