Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU BIEŻĄCYCH REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA WAŁCZ

Nadleśnictwo Wałcz ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2500894 , fax. 067 2582932
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Wałcz
  ul. Kołobrzeska 1 1
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 067 2500894, fax. 067 2582932
  REGON: 57006451800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_walcz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU BIEŻĄCYCH REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA WAŁCZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych z zakresu bieżących remontów i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wałcz. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonania prac zawierają: a. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 11 doSIWZ b. Opis techniczny stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ. 3. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia: a. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na podstawie poszczególnych zleceń udzielonych przez Zamawiającego określających: zakres, rozmiar, termin i miejsce wykonania robót. b. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych został określony w niniejszej SIWZ, opisie technicznym oraz przedmiarze robót, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. c. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami a także normami i instrukcjami obowiązującymi w Lasach Państwowych oraz do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminach wynikających ze zleceń. 4. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo - pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo - ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających oraz zmiany lokalizacji wykonania robót. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumień jako zwiększenie ilości rac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji - w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykonanie minimum 70% wartości brutto umowy. Redukcja dotyczy wielkości i zakresu robót. Zmawiający w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności redukcji przedmiotu zamówienia, powiadomi wykonawców w terminie 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących konieczność dokonania korekty. 6. Sposób zlecania robót a. Szczegóły dotyczące zakresu, terminu i miejsca wykonania robót przez Wykonawcę zawarte będą w zleceniach sporządzanych przez Zamawiającego i podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę. b. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisane zlecenie. c. W przypadku braku możliwości wykonania danego zlecenia w określonym terminie, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego z podaniem przyczyn braku możliwości realizacji zlecenia i propozycją jego realizacji w nowym terminie. Zamawiający oceni zasadność przyczyn i może zmienić termin realizacji zlecenia. 7. Obowiązki Wykonawcy: a. przejęcie terenu robót od Zamawiającego i jego zabezpieczenie, b. zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, c. roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym opisem technicznym, przedmiarem robót, wytycznymi określonymi w SIWZ, wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż, d. do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w opisie technicznym oraz przedmiarze robót. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, e. zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm, f. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, g. ewentualne odpady Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Koszty transportu odpadów w miejsce utylizacji i koszty utylizacji poniesie Wykonawca, h. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, i. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, j. dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia, k. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód na szlakach komunikacyjnych i rowach melioracyjnych, l. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własnych koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, m. kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, n. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, o. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, p. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie trwania umowy, q. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, r. zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana którejkolwiek z tych osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego, s. kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), t. wykonanie i przygotowanie oraz złożenie w formie trwale spiętej Operatu kolaudacyjnego stanowiącego podstawę odbioru i ocenę zgodności wykonanych robót z opisem technicznym oraz przedmiarem robót i niniejszą SIWZ, zawierającego wszelkie dokumenty dotyczące wykonanych robót budowlanych, a zwłaszcza : protokoły z przeprowadzonych odbiorów technicznych, wykazy wad i usterek z odbiorów technicznych, pisemne zgłoszenie zakończenia robót wynikających z poszczególnych zleceń przez Wykonawcę Zamawiającemu, oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, księgę obmiarów zawierającą karty obmiaru, które powinny posiadać kolejny nr, podstawę wyceny z opisem robót, ilość przedmiarową robót z kosztorysu ofertowego, datę obmiaru, obmiar odzwierciedlający faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem robót i SIWZ, dokumenty gwarancyjne, kserokopie zleceń potwierdzających przekazania terenu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy, atesty, orzeczenia o jakości, deklaracje zgodności aprobaty techniczne,certyfikaty materiałów budowlanych, kosztorysy powykonawczy wykonane do każdego zlecenia. 8. Odbiory robót a. Zamawiający dokona odbioru robót objętych zleceniem w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia prac, b. w przypadku odbioru robót objętych zleceniem, w protokole odbioru (częściowego) zlecenia zawiera się wykaz robót wykonanych. Przedmiotowy wykaz będzie sporządzany na podstawie wycenionego przedmiary robót i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót dla każdej jego pozycji, tak więc w dokumentacji odbiorowej zlecenia powinny znajdować się: Wykaz robót wykonanych z podaniem lokalizacji, Obmiar robót, Wycena robót (kosztorys powykonawczy), c. w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek lub innych nieścisłości, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru w określonym terminie Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie wyłącza to prawa odstąpienia Zamawiającego od umowy. 9. Płatności a. za wykonanie przedmiotu umowy obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe, b. należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie obliczone zgodnie z ilością rzeczywiście wykonanych robót wynikających ze zleceń według cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, c. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury VAT każdorazowo po protokolarnym bezusterkowym odbiorze robót objętych zleceniem zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8, d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do redukcji zakresu zadań, a zmniejszone wynagrodzenie będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy z uwzględnieniem rzeczywiście wykonanych prac, e. wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe są niezmienne przez cały okres realizacji umowy i obejmują wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiotem umowy, f. niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia stawek jednostkowych, g. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT wyłącznie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót zatwierdzonego przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę oraz sporządzonej księgi obmiarów i kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego, do każdego zlecenia, h. należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury, i. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, j. W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności, co warunkuje wypłatę wynagrodzenia: kserokopię faktury Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dowód zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz oświadczenie Podwykonawcy o treści Wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj. o wynagrodzenie z umowy z roboty budowlane nr z dnia realizowane w ramach zadania, wymagalne od dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj. w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą z Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury przez Wykonawcę, w przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej i uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_walcz/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach