Przetargi.pl
Usługa szycia przedmiotów umundurowania wyjściowego dla żołnierzy zawodowych.

Jednostka Wojskowa 4340 ogłasza przetarg

 • Adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 10A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 451 48 38 , fax. 91 451 23 98
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4340
  ul. Narutowicza 10A 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 451 48 38, fax. 91 451 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szycia przedmiotów umundurowania wyjściowego dla żołnierzy zawodowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest szycie, z użyciem tkanin producenta, umundurowania wyjściowego. Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości oraz cechowanie, składanie i pakowanie, określa - Wojskowa Dokumentacja Techniczno - Technologiczna, umieszczona na stronie internetowej15 WOG Szczecin www.15wog.wp.mil.pl (zakładka ogłoszenia). 1.Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem uszycie wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia - stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w formularzu cenowym - stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983930004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 900 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez: NBP OSzczecin o numerze rachunku: 65 1010 1599 0024 2413 9120 0000 - z dopiskiem wadium w postępowaniu 66-ZP-09-14. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt.8.2 ppkt. 2-5 powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca: a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, d)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego. W przypadku wadium wnoszonego w pozostałych niepieniężnych formach, należy oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z dopiskiem WADIUM. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta został uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem pkt.8.5.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mon.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach