Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w Nadleśnictwie Kańczuga

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. Węgierska 32
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6423004 , fax. 016 6423004
 • Data zamieszczenia: 2013-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga
  ul. Węgierska 32 32
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 016 6423004, fax. 016 6423004
  REGON: 65001682200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w Nadleśnictwie Kańczuga
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na remoncie fragmentu ogrodzenia przy Osadzie Pruchnik oraz wykonaniu obróbek blacharskich- śniegołapów na budynku mieszkalnym Osady Dwurodzinnej Kramarzówka. Remont ogrodzenia przy Osadzie Pruchnik Lokalizacja - Pruchnik, ul. Ks. Markiewicza 23 - działka ewidencyjna nr 49/3 (j.e. Miasto Pruchnik, o.e. Pruchnik). Zakres robót: - odtworzenie fragmentu ogrodzenia (słupków, przęseł z wypełnieniem sztachetami) - konserwacja drewnianych elementów ogrodzenia środkiem dekoracyjno-ochronnym. Wykonanie obróbek blacharskich - śniegołapów na budynku mieszkalnym Osady Dwurodzinnej Kramarzówka. Lokalizacja - Kramarzówka - Zaosiny 336 nr. ewid. gr. 1996 Zakres robót: - wykonanie i zamontowanie obróbek blacharskich- śniegołapów na dachu budynku mieszkalnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kanczuga/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach