Przetargi.pl
Wykonanie zabudowy dachu wielospadowego na istniejącym stropodachu budynku wielorodzinnego 5-cio kondygnacyjnego w Ustrzykach Dolnych ul. Nowa 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionierska" ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Pionierska 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 13 461 1776 , fax. +48 13 461 1776
 • Data zamieszczenia: 2011-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pionierska"
  ul. Pionierska 15 15
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. +48 13 461 1776, fax. +48 13 461 1776
  REGON: 00078706900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabudowy dachu wielospadowego na istniejącym stropodachu budynku wielorodzinnego 5-cio kondygnacyjnego w Ustrzykach Dolnych ul. Nowa 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wielospadowego, nadbudowanie kominów wentylacyjnych powyżej konstrukcji dachu i pokrycie blachą trapezową/odcień czerwieni/. Wykonanie 20 m2 tynku silikatowego metodą lekką-mokrą na styropianie 5 cm grubości. Uzupełnienie ubytków elewacji zewnętrznej ok. 15% oraz pomalowanie około 800 m2 farba silikatową. Remont balkonów polegający na uzupełnieniu ubytków betonu w płycie balkonu, zamontowanie nowych obróbek blacharskich i pomalowanie spodniej części płyty balkonowej farbą silikatową/ 20 szt./
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pionierska.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach