Przetargi.pl
Remont - wymiana pokrycia dachowego na pawilonie mieszkalnym B w Zakładzie Karnym w Łupkowie

Zakład Karny w Łupkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-543 Komańcza, Łupków 45
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 467-70-49 , fax. 0-13 4677011
 • Data zamieszczenia: 2013-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Łupkowie
  Łupków 45 45
  38-543 Komańcza, woj. podkarpackie
  tel. 013 467-70-49, fax. 0-13 4677011
  REGON: 00032110600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont - wymiana pokrycia dachowego na pawilonie mieszkalnym B w Zakładzie Karnym w Łupkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu - wymiany pokrycia dachowego na pawilonie mieszkalnym B w Zakładzie Karnym w Łupkowie obejmującego:- prace demontażowe, - wykonanie nowego pokrycia dachowego, - usunięcie ewentualnych usterek powstałych w wyniku prowadzonych prac, - wykonanie dokumentacji powykonawczej , 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt umowy 3. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji, projekcie budowlanym i przedmiarach robót służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) i urządzenia innych producentów pod warunkiem: spełniania tych samych właściwości technicznych; przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, aprobaty dopuszczenia do stosowania, uzyskania akceptacji inspektora nadzoru). Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Materiały użyte do wykonania robót muszą spełniać wymagania niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego. Dopuszcza się stosowanie materiałów równorzędnych lub wyższej jakości. Zmiany te muszą być uzgodnione z Inwestorem. 4. Kolor pokrycia dachowego; (czerwień - wykonawca musi dobrać kolor zbliżony do kolorów istniejących pokryć dachowych) 5. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach budowlanych we własnym zakresie na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi wykonawca. Ponadto w przypadku podlegających utylizacji odpadów wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 z późn. zm.). 6. Ochrona ppoż. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie, gdzie planuje się realizację zamówienia oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizji lokalnej można dokonać jedynie po uprzednim uzgodnieniu terminu z działem kwatermistrzowskim w Zakładzie Karnym w Łupkowie, tel. (013) 46 -77-049. W przypadku nie skorzystania z tej możliwości Zamawiający potraktuje, że wizja została przeprowadzona i Wykonawca szczegółowo zapoznał się z zakresem przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający powoła inspektorów nadzoru na czas realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach