Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w Wołosatem

Bieszczadzki Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 38-713 Lutowiska, Ustrzyki Górne 19
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4610650 , fax. 13 4610650
 • Data zamieszczenia: 2016-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bieszczadzki Park Narodowy
  Ustrzyki Górne 19
  38-713 Lutowiska, woj. podkarpackie
  tel. 13 4610650, fax. 13 4610650
  REGON: 18079217400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bdpn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w Wołosatem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego. Lokalizacja : miejscowość: Wołosate, działka nr ewid. 361 , gmina: Lutowiska , powiat bieszczadzki Zakres robót objętych zamówieniem : - wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi; -roboty rozbiórkowe; -roboty ciesielskie; -roboty izolacyjne i pokrywcze; -roboty instalacyjne (instalacja odgromowa ; instalacja elektryczna); -roboty porządkowe; -roboty zabezpieczające na następujących budynkach gospodarczych: 1.Budynek gospodarczy - Ujeżdżalnia 2.Budynek gospodarczy - Stajnia 3.Budynek gospodarczy -Biegalnia W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona powyższe prace w trzech etapach w następujących terminach- zgodnie z poniższym harmonogramem: 1.Etap I -Budynek gospodarczy -Ujeżdżalnia termin wykonania robót do dnia 01.06.2016 r. 2.Etap II-Budynek gospodarczy -Stajnia termin wykonania robót do dnia 01.07.2016 r. 3.Etap III -Budynek gospodarczy -Biegalnia termin wykonania robót do dnia 20.08. 2016 r. Zamawiający informuje wykonawców, że warunkiem rozpoczęcia kolejnego etapu jest potwierdzenie zakończenia robót etapu wcześniejszego. Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych etapów został określony w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 złotych 2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmian.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , konto: BGK O.Rzeszów 84 1130 1105 0005 2168 1320 0001. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 4.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (wskazane jest udokumentowanie potwierdzenia złożenia wadium w ofercie - kopia przelewu (wpłaty)). 5.Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy w oryginale dołączyć do oferty. 6.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem powinna zawierać następujące elementy: a.Nazwę dającego zlecenie ( wykonawcy), beneficjenta gwarancji ( Zamawiającego), gwaranta( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b.Określenie wierzytelności , która ma być zabezpieczona gwarancją, c. Kwotę gwarancji, d. Termin ważności gwarancji e.Zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego f. gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa g. wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 7.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 30.03.2016r., do godz. 10.00 8 . Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46.ust. 4a ustawy Pzp. 9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji, o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87.2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 15 Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania , jeżeli jego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie.. 16.Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez wskazanego w umowie konsorcjum partnera. 17.Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone w momencie podpisania przez niego umowy oraz wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bdpn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach