Przetargi.pl
Remont dachu willi przy ulicy Cetnarskiego w Łańcucie wraz z wymianą stolarki okiennej.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, Łopuszka Mała 13
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6424448 , fax. 016 6424448
 • Data zamieszczenia: 2013-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała
  Łopuszka Mała 13 13
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 016 6424448, fax. 016 6424448
  REGON: 65003895300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wzrastanie.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu willi przy ulicy Cetnarskiego w Łańcucie wraz z wymianą stolarki okiennej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu willi przy ulicy Cetnarskiego 33 w Łańcucie wraz z wymianą stolarki okiennej. Budynek - willa wpisana jest do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego decyzją nr rej. A-1077 z dnia 05.03.1981r. Zakres prac obejmuje: 1. Dach główny i wieża - roboty rozbiórkowe 2. Konstrukcja dachu 3. Stolarka otworowa 4. Strop nad piętrem Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót oraz w dokumentacjach technicznych i specyfikacji technicznej stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wzrastanie.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach