Przetargi.pl
Remont budynku 47/3187 JW. 3711 Nowa Dęba Sprawa Zp 20/2014

Jednostka Wojskowa 3711 ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Anieli Krzywoń 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 816 22 06 , fax. 15 816 22 06
 • Data zamieszczenia: 2014-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3711
  ul. Anieli Krzywoń 1 1
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 15 816 22 06, fax. 15 816 22 06
  REGON: 18069282800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.33wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku 47/3187 JW. 3711 Nowa Dęba Sprawa Zp 20/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót, obejmuje całość robót w piwnicy, parterze i I piętrze klatce schodowej i poddaszu. A. Dach i elewacja B. Instalacja elektryczna C. Roboty rozbiórkowe Tynki Podłogi i posadzki Roboty malarskie Instalacja centralnego ogrzewania Roboty dodatkowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach