Przetargi.pl
Nadbudowa dachu na budynku administracyjno-biurowym Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 6A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 841-23-13 , fax. 0-15 841-28-08
 • Data zamieszczenia: 2013-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Sandomierska 6A 6A
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 0-15 841-23-13, fax. 0-15 841-28-08
  REGON: 83046248800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.nisko.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowa dachu na budynku administracyjno-biurowym Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa dachu na budynku administracyjno-biurowym Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku obejmująca: wykonanie dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej na istniejącym stropodachu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in.: Roboty rozbiórkowe obejmujące rozebranie rynien dachowych, rur spustowych, obróbek blacharskich, czapek kominowych, klimatyzatorów i instalacji odgromowej na stropodachu. Kotwy stalowe do mocowania murłat osadzone w istniejących wieńcach żelbetowych. Roboty murowe związane z wykonaniem ścian szczytowych, podwyższeniem kominów i obmurówkę murłat i krokwi wraz z ich otynkowaniem. Roboty ciesielskie związane z wykonaniem drewnianej więźby dachowej. Roboty dekarskie i blacharskie związane z pokryciem dachu blachą trapezową wykonaniem obróbek blacharskich i montażem rynien dachowych oraz rur spustowych. Roboty związane z ponownym montażem klimatyzatorów na podstawach stalowych wyprowadzonych ponad pokrycie dachowe. Roboty związane z ponownym zamontowaniem instalacji odgromowej na nowych połaciach dachowych z zastosowaniem nowych wsporników stosownych do pokryć z blachy i połączeniem z istniejącymi zwodami uziemiającymi. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączonych do SIWZ: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarze Robót, które opisują zestawienie potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów, sprzętu i nakładów pracy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.nisko.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach