Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MOŁODYCZU

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-522 Wiązownica, Wiązownica 208
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 622-36-31
 • Data zamieszczenia: 2011-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Wiązownica
  Wiązownica 208 208
  37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie
  tel. 016 622-36-31
  REGON: 00055167400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiazownica.regiony.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MOŁODYCZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej i blachy trapezowej ocynkowanej na blachodachówkę wraz z wymianą orynnowania i instalacji odgromowej na budynku świetlicy wiejskiej w Mołodyczu. 2.W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót: - demontaż istniejącego pokrycia dachu, - wymiana łat i wzmocnienie krokwi konstrukcji dachu, - demontaż rynien i rur spustowych i instalacji odgromowej, - pokrycie dachu blachą dachówkopodobną powlekaną, - montaż rynien i rur spustowych, - montaż parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej powlekanej, - montaż instalacji odgromowej. Szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium przetargowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiazownica.com lub www.bip.wiazownica.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach