Przetargi.pl
Dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 35-304 Rzeszów, al. gen. Władysława Sikorskiego 428
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8613001 , fax. 017 8613003
 • Data zamieszczenia: 2013-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
  al. gen. Władysława Sikorskiego 428 428
  35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8613001, fax. 017 8613003
  REGON: 69026099100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. ze 100 % udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. . 2.Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na dwie części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997708
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach