Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w budynku E40- modernizacja klatki schodowej i holu oraz korytarza na parterze i I piętrze

Instytut Nowych Syntez Chemicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 24-110 Puławy, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 473 14 00 , fax. 81 473 14 10
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 13A
  24-110 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 473 14 00, fax. 81 473 14 10
  REGON: 00004161900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w budynku E40- modernizacja klatki schodowej i holu oraz korytarza na parterze i I piętrze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynku E40 - modernizacja klatki schodowej i holu oraz korytarza na parterze i I piętrze. UWAGA: Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu planowanej inwestycji. Płytki niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Zamawiający. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót należy traktować jako elementy pomocnicze. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wymagany okres gwarancji: Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane - co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji będącej przedmiotem zamówienia,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 110 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnosi się w PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, na konto Zamawiającego numer konta PLN - 03 1240 2412 1111 0000 3610 6855 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym: Wykonanie robót budowlanych w budynku E40- modernizacja klatki schodowej i holu oraz korytarza na parterze i I piętrze. Znak INS/TW- 24/2015, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na wskazanym powyżej rachunku bankowym. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do podpisania oferty kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego, lub b) oryginał dokumentu będący każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ins.pulawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach