Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego ulic w Zamościu

Miasto Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6392084 , fax. 084 6393054
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zamość
  Rynek Wielki 13 13
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6392084, fax. 084 6393054
  REGON: 95036874700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego ulic w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego ulic: Majdan, Śląskiej, Krasickiego, Buczka, Włościańskiej, Kwiatowej, Konopnej, Dolnej, Dzielnej, Podleśnej, Sadowisko, Zgody, Związkowej w Zamościu w ramach zadania Budowa oświetlenia ulicznego. 2. Zamówienie jest udzielane w podziale na 5 części (Zadań): 1) Zadanie 1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Śląskiej. Budowa linii kablowej oświetleniowej YAKY4x25 o dł. 182 (207)m, montaż 5 słupów stalowych (nr 18-22) o wysokości 10m z oprawami oświetlenia drogowego o IP-66, IK-08 w obudowie aluminiowej ze źródłem światła modułem LED 8000-10000lm przy oprawie, temp. barwowej 2700-3500K. 2) Zadanie 2 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Buczka. Budowa linii kablowej oświetleniowej YAKY4x25 o dł. 301 (354)m, montaż 12 słupów stalowych parkowych (nr 1-11) o wysokości 4,5m wraz oprawami oświetlenia parkowego o IP-66, IK-08, kl. ochr. II, ze źródłem światła modułem LED 3000-4000lm, temp. barwowej 2700-3500K. Włączenie do istn. oświetlenia ulicznego przy ul. Buczka (słup nr 12). Kabel zasilający na odcinku ok. 10m trasy kablowej od słupa nr 12 do słupa nr 11 został ułożony i zabezpieczony. Podczas budowy oświetlenia Inwestor wskaże miejsce zapasu kabla. W istn. SOU należy zamontować ograniczniki przepięć typu 1 i 2. 3) Zadanie 3 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Włościańskiej. Budowa linii kablowej oświetleniowej YAKY4x25 o dł. 96 (120)m, z oprawą oświetlenia drogowego o IP-66, IK-08 w obudowie aluminiowej ze źródłem światła modułem LED 3000-4000lm przy oprawie, temp. barwowej 2700-3500K. Montaż szafy oświetleniowej SOU oraz ograniczników przepięć typu 1 i 2. Wykonanie ponownej numeracji słupów na istn. obwodzie i wymiana oznaczników na kablach oświetleniowych w istn. słupach (nr 5-29). 4) Zadanie 4 - Budowa oświetlenia ulicznego ulic Kwiatowej, Konopnej, Dolnej, Dzielnej, Majdan, Krasickiego. -ulica Kwiatowa, Konopna, Dolna, Dzielna - Budowa linii kablowej oświetleniowej YAKY4x25 o dł. 568 (731)m, montaż 24 słupów stalowych parkowych o wysokości 6m wraz oprawami oświetlenia parkowego o IP-66, IK-08, kl. ochr. II, ze źródłem światła modułem LED 3000-4000lm, temp. barwowej 2700-3500K, montaż zabezpieczeń przeciążeniowych oraz ograniczników przepięć typu 1 i 2 w SOU, -ulica Majdan - Montaż 1 słupa - nr 17 (bez budowy linii) z oprawą oświetlenia drogowego o IP-66, IK-08 w obudowie aluminiowej ze źródłem światła modułem LED min. 6000-8000lm przy oprawie, temp. barwowej 2700-3500K, montaż zabezpieczeń przeciążeniowych w SOU. Zamawiający informuje, że linia kablowa oświetleniowa została wybudowana, posadowione zostały fundamenty oraz szafa oświetleniowa. Słup po posadowieniu należy wypoziomować, obniżyć (jeśli wystają ponad 5cm nad powierzchnię gruntu) oraz uzupełnić ubytki, -ulica Krasickiego - Budowa linii kablowej oświetleniowej o dł. 37 (43)m, montaż słupa stalowego (nr 7) rurowego o wysokości 9m oprawą oświetlenia drogowego o IP-66, IK-08 w obudowie aluminiowej ze źródłem światła modułem LED 6000-8000lm przy oprawie, temp. barwowej 2700-3500K. 5) Zadanie 5 - Budowa oświetlenia ulicznego ulic Podleśnej, Sadowisko, Zgody, Związkowej Montaż 39 słupów betonowych o h=4m wraz oprawami oświetlenia parkowego o IP-66, IK-08, kl. ochr. II, ze źródłem światła modułem LED 3000-4000lm, temp. barwowej 2700-3500K, montaż ograniczników przepięć typu 1 i 2 w SOU. Zamawiający informuje, że linia kablowa oświetleniowa wraz fundamentami zostanie wybudowana do dnia 10.07.2015r przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGTEL Sp. z o.o. w Zamościu, 22-400 Zamość ul. Kilińskiego 86. Słupy po posadowieniu należy wypoziomować, obniżyć (jeśli wystają ponad 5cm nad powierzchnię gruntu), uzupełnić ubytki. 3.Warunki wykonania przedmiotu zamówienia: -wykonanie pomiarów izolacji kabli i przewodów oraz skuteczności przed porażeniem prądem elektrycznym, opracowanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie drogi na czas wykonywania prac. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, -słupy metalowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed wpływem agresywnego środowiska poprzez pomalowanie farbą do wyrobów ocynkowanych w kolorze zbliżonym do koloru słupa do wysokości 0,5m od fundamentu, -na wszystkich słupach należy umieścić informację ZAKAZ NAKLEJANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA wykonaną w formie naklejki odpornej na działanie czynników pogodowych, -fundamenty nie powinny wystawać więcej niż 5cm ponad powierzchnię gruntu. 4.Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ od nr 9 do nr 13 oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 5.Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. 6. Lokalizacja robót budowlanych: Zamość, ulice: Śląska, Buczka, Włościańska, Kwiatowa, Konopna, Dolna, Dzielna, Majdan, Krasickiego, Podleśna, Sadowisko, Zgody, Związkowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium dla poszczególnych części zamówienia (Zadań) w wysokości: 1) Zadanie 1 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 2) Zadanie 2 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 3) Zadanie 3 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 4) Zadanie 4 - 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) 5) Zadanie 5 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zamościu, nr konta 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zamosc.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach