Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych, polegających na pokryciu fragmentu dachu budynku A Radia Łódź S.A.

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 90-146 Łódź, ul. Narutowicza 130
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 678 12 00 , fax. 42 678 37 12
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" S.A.
  ul. Narutowicza 130 130
  90-146 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 678 12 00, fax. 42 678 37 12
  REGON: 47079105500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radiolodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Media

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych, polegających na pokryciu fragmentu dachu budynku A Radia Łódź S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na pokryciu fragmentu dachu budynku A Radia Łódź S.A. papą termozgrzewalną typu Polbit WF lub równoważną, wraz z wykonaniem obróbek blacharskich. Szczegółowy wykaz prac do wykonania oraz zestawienie materiałów określone zostało w Dokumentacji kosztorysowej na którą składa się przedmiar robót. W przypadku, gdy w Dokumentacji kosztorysowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w Dokumentacji. Po stronie Wykonawcy leżą koszty organizacji terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy oraz inne koszty związane z realizacją budowy, w szczególności koszty zabezpieczenia i ogrodzenia terenu pod zaplecze budowy i składu materiałów, koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty ochrony mienia, wywozu i utylizacji materiałów, a także inne koszty, które mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidziane przez Wykonawcę na etapie złożenia oferty, niezbędne do realizacji zamówienia. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z Dokumentacji kosztorysowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Przejęcie terenu wykonania robót nastąpi protokolarnie. Z chwilą podpisania protokołu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy oraz zawinione przez Wykonawcę szkody powstałe w obszarach przyległych nie objętych terenem budowy, aż do chwili protokolarnego oddania terenu. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia określony w Rozdziale III, korzystając z własnych maszyn i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Zamawiający zaleca przed wykonaniem wyceny dokonać wizji lokalnej na wymienionym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia obiekcie: Radio Łódź S.A., ul. Narutowicza 130, Łódź, w celu szczegółowego sprawdzenia warunków wykonania zamówienia i porównania z przedmiarem robót. Roboty budowlane objęte zamówieniem muszą zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), Dokumentacją kosztorysową, przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi dla tego rodzaju robót (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401), warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, postanowieniami kosztorysu ofertowego oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radiolodz.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach