Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierakowice Lewe (Zatorze), Gmina Skierniewice

Gmina Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8334615 , fax. 046 8333240
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skierniewice
  ul. Reymonta 23 23
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8334615, fax. 046 8333240
  REGON: 75014849500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminaskierniewice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierakowice Lewe (Zatorze), Gmina Skierniewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi biegnącej wzdłuż torów kolejowych Skierniewice - Łowicz w Sierakowicach Lewych. Wykonanie linii kablem YAKXs 4x35mm2 składającej się z 72 szt. słupów typu Beta 6/1/1,5 wraz z oprawami oświetleniowymi OUSe 70 W, oraz wykonanie szafki oświetleniowej SON w obudowie z materiału termoutwardzalnego w II klasie izolacji z fundamentem przy jednym z projektowanych słupów wraz z zasileniem jej z pola z zaprojektowanej rozdzielnicy stacyjnej stacji transformatorowej. Szczegółowy opis zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia zawierają n/w załączniki do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium można wnieść w następujących formach: pieniądzu, poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej podany rachunek: BANK ZACHODNI WBK S.A. 1 oddział w Skierniewicach 44 1500 1689 1216 8000 9904 0000 z dopiskiem : Wadium w postępowaniu nr RGK ZP 271.13.2014 na zad. pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierakowice Lewe (Zatorze), Gmina Skierniewice 3) Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 3 - ustawy - Prawo zamówień publicznych, tzn. przed upływem terminu składania ofert. Definicja ta oznacza, że przed upływem terminu składania ofert, oznaczona kwota powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego lub powinno nastąpić ustanowienie zabezpieczenia w drodze określonej czynności prawnej, np. gwarancji ubezpieczeniowej. Oznacza, to, że w przypadku wpłaty przelewem, dyspozycję należy złożyć z takim wyprzedzeniem, aby w dniu składania ofert wpłata znalazła się na wskazanym koncie natomiast gwarancja ubezpieczeniowa i inne dokumenty tego typu powinny obowiązywać równo z dniem składania ofert. 4) Wadium zostanie zwrócone wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5) Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy dołączyć do oferty w formie oryginału w sposób umożliwiający jej odłączenie od oferty i przekazanie do działu księgowego, kopię gwarancji należy wpiąć do oferty w sposób trwały. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 29.09.2014r., godz. 10:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Pzp. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.skierniewice.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach