Przetargi.pl
dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6844444 , fax. 42 6845000
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.
  ul. Dubois 114/116
  93-465 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6844444, fax. 42 6845000
  REGON: 47321432900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.technopark.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych: - część 1: System pipetujący (system + dozowniki na butle + płuczka do Elisy + pompa perystaltyczna), - część 2: Generator ozonu, - część 3: Komora klimatyczna (fitotron + wagosuszarka).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.technopark.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach