Przetargi.pl
Dostawy produktów farmaceutycznych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678 20 21 , fax. 43 678 20 21
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.
  ul. Mickiewicza 16 16
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 678 20 21, fax. 43 678 20 21
  REGON: 10107597100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nzozpcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów farmaceutycznych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., z podziałem na 33 pakiety w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Kod CPV 33.60.00.00 - 6. 2. Oferowany towar winien spełniać warunki szczegółowo określone w Formularzu cenowym - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Oferowany towar musi być dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) i posiadać stosowne świadectwo rejestracji produktów leczniczych. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego kart charakterystyki oraz świadectw rejestracji produktów leczniczych, objętych przedmiotem umowy. 4. Przedmiot dostawy musi znajdować się w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub we Wspólnotowym Rejestrze Produktów Leczniczych (Community Register of medicinal products for human use). 5. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Apteki Szpitalnej Zamawiającego za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji danych. 6. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego, w godz. 7:25 - 10:00 oraz 13:00-15:00 w ciągu 24 h od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia zamówionego towaru w miejscu wyznaczonym przez pracownika Apteki Szpitalnej. 7. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji danych w terminie 2 dni od stwierdzenia niezgodności jakości lub ilości dostarczonego towaru z zamówieniem. 8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia na złożoną reklamację w ciągu 24 h od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę. 9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 h od chwili złożenia reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt i we własnym zakresie. 10. Podane w załączniku nr 3 do SIWZ ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi, w celu określenia ceny oferty. Faktyczna ilość zamawianych produktów farmaceutycznych zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularzu cenowym ilości przedmiotu zamówienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 11. Wykonawca wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom w pkt. 6 załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 12. Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakietach nr 24, 26, 28, 29, 30 preparatów znajdujących się w katalogu leków refundowanych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia. 13. Zamawiający wymaga załączenia karty charakterystyki dla produktów leczniczych określonych w pakietach nr 24, 26, 28, 29, 30.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nzozpcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach