Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gimnazjum Nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich w Sieradzu na potrzeby projektu Teraz myślę o przyszłości

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gimnazjum Nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich w Sieradzu na potrzeby projektu Teraz myślę o przyszłości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: - oprogramowania oraz licencji systemu spełniającego funkcję cyfrowego repozytorium edukacji mobilnej, - mobilnej tablicy interaktywnej wraz z projektorem, - notebooka, - programu do zarządzania klasą i prowadzenia lekcji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem do siedziby gimnazjum. 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z parametrami określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. 6. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z normami certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pisemnej gwarancji obejmującej: - wielozadaniowa baza programowo-sprzętowa - urządzenie wielofunkcyjne: min. 12 miesięcy, - router: min. 12 miesięcy, - zasilacz UPS: min. 12 miesięcy, - mobilna tablica interaktywna wraz z projektorem: min. 36 miesięcy, - notebook: min. 12 miesięcy, na warunkach załączonej karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP O/Sieradz Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy umieścić w odrębnej kopercie załączonej do oferty. Niewniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach