Przetargi.pl
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Dziennego Domu Senior Wigor.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6324034 , fax. 0-42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2015-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul. Piotrkowska 149 149
  90-440 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6324034, fax. 0-42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Dziennego Domu Senior Wigor.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Oznaczenie według Wspólnego Słownika CPV: Kod CPV 30236000-2- różny sprzęt komputerowy 2.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego. Drukarka 1 sztuka tabele stanowią załącznik nr 1 do umowy Technologia Laserowa Funkcję urządzenia Drukarka Druk w kolorze Nie Obsługiwane systemy Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Format A4, A5 z możliwością drukowania kopert C6 i DL Interfejs USB Prędkość druku Tryb normalny: min. 18strmin Rozdzielczość druku min. 600 x 600 dpi Podajnik papieru min. 150 arkuszy Odbiornik papieru min 100 arkuszy Gwarancja min. 12 miesięcy Zawartość zestawu Instrukcja instalacji oprogramowanie i sterowniki na CD kabel zasilający, Kabel USB do podłączenia drukarki z komputerem Laptop 1 sztuka (Senior Wigor) Typ Komputer przenośny typu notebook Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych. Procesor Procesor o wydajności ocenianej na minimum 3380 punktów w teście Passmark Benchmark CPU Mark wg kolumny Psmark CPU Mark high er isbetter, na podstawie tabeli wyników z dnia 18 listopada 2015 roku pod adresem http://cpubenchmark.net/cpu_list.php tabela dołączona załącznik nr 7 do SIWZ Parametry pamięci masowej Dysk twardy o pojemności min. 500 GB Pamięć operacyjna pojemność: min. 8192 MB, Przekątna ekranu LCD 15,6 cala Nominalna rozdzielczość LCD min. 1366 x 768 Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD+-RW Urządzenia wskazujące Touchpad Złącza zewn. 1. USB 3.0 2. 1x RJ-45 LAN Komunikacja 1. WiFi IEEE 802.11bgn 2. LAN Wyposażenie standardowe 1. Głośniki 2. Mikrofon 3. Zintegrowana kamera System Operacyjny Microsoft Windows 8.1 PL 64-bit OEM lub równoważny System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dotyczącej systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim u producenta sprzętu komputerowego (związane z problemami współdziałania sprzętu i systemu operacyjnego), a cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta systemu operacyjnego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-17, a cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa na co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabowidzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności WCAG 2.0. System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych sieci lokalne LAN, Internet, w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci np. drukarki, skanery oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. System operacyjny powinien zostać zainstalowany oraz aktywowany na komputerze oferowanym przez Wykonawcę, a nośnik(i) z systemem operacyjnym w wersji instalacyjnej powinien zostać załączony do zestawu. Gwarancja 1. Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy 2. W przypadku awarii dysku twardego obsługa gwarancyjna będzie wykonywana przez dostarczenie i instalację nowego dysku twardego. Uszkodzony dysk pozostanie własnością Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wykonać diagnostykę uszkodzonego dysku twardego w miejscu jego zainstalowania u Zamawiającego. 3. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej laptopów poza miejscem zainstalowania sprzętu będą one zabierane bez dyskówa. twardych, które pozostaną na czas naprawy u Zamawiającego. Demontaż dysku twardego zostanie wykonany przez pracownika Wykonawcy. Dodatkowe wyposażenie 1. Bezprzewodowa mysz optyczna z dwoma klawiszami oraz rolką. możliwość przewijania okna w poziomie, bezprzewodowy nanoodbiornik - podłącz i zapomnij, który można schować wewnątrz myszy. 2. Torba do laptopa - usztywniana Certyfikaty i deklaracje wymagane przy dostawie: Deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego modelu komputera 3.Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, Łódź, ul. Kilińskiego 102102 a od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dokładnego terminu dostawy. 4. Realizacja zamówienia obejmuje: 1)Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia własnym transportem wraz z rozładunkiem i wstawieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego (adres i pokój), na własny koszt, bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 2) Wykonawca udziela bezterminowej licencji do oprogramowania. 3) Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia. 4)Oferowany przedmiot zamówienia objęty powinien być gwarancją, nie krótszą niż wskazana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt.2- tabele. 5)Okresy gwarancyjne liczone są od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu. Wzór protokołu odbioru jest załącznikiem do umowy. 6)W razie stwierdzenia wad Zamawiający przesyła reklamację do Wykonawcy. 7)Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji. W przypadku wymiany sprzętu w ramach reklamacji czas trwania gwarancji liczony będzie od dnia dostawy wymienionego sprzętu. 8)Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu wskazówki, co do sposobu zgłaszania awarii oferowanego sprzętu w okresie gwarancji, w szczególności adresy stron www, adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów i faksów. 9)Wykonawca dostarcza dokumenty gwarancyjne oraz instrukcję obsługi sprzętu. 10)W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny. 11)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do każdej jednostki dostarczonego sprzętu, certyfikaty autentyczności i karty rejestracyjne, na warunkach przewidzianych przez producenta oprogramowania/sprzętu. 12)Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany zgodnie z polskimi normami posiadać oryginalne opakowanie, musi być wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. 13)Dostarczone sprzęty nie mogą powodować utraty gwarancji urządzeń, w których zostaną zainstalowane. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2)Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6.Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z podpisanym protokołem odbioru sprzętu. 7.Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy określone w fakturze. 8.Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostawy, podany w dniach, od chwili zgłoszenia zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach