Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego (Postępowanie nr: 21/2016)

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-113 Łódź, ul. Milionowa 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6761790 , fax. 42 6761785
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
  ul. Milionowa 14 14
  93-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6761790, fax. 42 6761785
  REGON: 47223718500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jonscher.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego (Postępowanie nr: 21/2016)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w podziale na następujące zakresy: Zakres I - Drukarki laserowe duplex, Zakres II - Drukarki laserowe, Zakres III - Poleasingowe zestawy komputerowe i monitory, Zakres IV - Komputery przenośne, Zakres V - Punkty dostępowe, Zakres VI - Rozbudowa serwera BX920 S2, Zakres VII - Dyski twarde, Zakres VIII - Urządzenia aktywne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia do Działu Informatyki Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź) zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Wymagany termin płatności: 60 dni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokości 2.500,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jonscher.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach