Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu RTV - 84 szt. czytników ebooków realizowana w ramach Projektu Mechanik Taboru Tramwajowego - ET1 - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6783378 , fax. 042 6780798
 • Data zamieszczenia: 2015-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
  ul. Kopcińskiego 29 29
  90-142 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6783378, fax. 042 6780798
  REGON: 47139038700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckp.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu RTV - 84 szt. czytników ebooków realizowana w ramach Projektu Mechanik Taboru Tramwajowego - ET1 - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego nieużywanego, nierefabrykowanego i nieregenerowanego oraz nienaprawianego sprzętu komputerowego i RTV obejmującego urządzenia umożliwiające czytanie elektronicznych książek (tzw. czytniki ebook) - zgodnie ze szczegółowym opisem technicznym przedmiotu zamówienia oraz na warunkach stawianych przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa czytników ebook - 84 sztuki Nie dopuszcza się wariantowości oferowanych produktów: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 84 jednakowych modeli czytników ebook spełniających wszystkie parametry techniczne i wymagania określone szczegółowo poniżej: Minimalne parametry techniczne oferowanych urządzeń: 1) Ekran - wyświetlacz co najmniej 6 cali, rozdzielczość minimum 800x600 pikseli, technologia e-papieru (e-ink) 2) Pamięć wbudowana - minimalne parametry: co najmniej 4GB wbudowanej pamięci; 3) Obsługa dodatkowej pamięci (karty pamięci) - Wbudowany czytnik MicroSD lub micro SDHC; 4) Menu w języku Polskim; 5) Obsługa formatów plików - co najmniej: .txt; epub; .pdf; .rtf; .doc; 6) Złącze USB lub mikro USB - w załączeniu odpowiedni przewód umożliwiający ładowanie urządzenia; 7) Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy 8) Wbudowana pamięć operacyjna RAM: co najmniej 512 MB 9) Łączność bezprzewodowa: Tak, zgodnie z technologią Wi-Fi Dodatkowe wymagania: Wykonawca zobowiązany będzie również wgrać do pamięci czytników podręcznika IPSzDZ i materiałów merytorycznych wypracowanych w projekcie. Materiały zostaną dostarczone przez Zamawiającego drogą elektroniczną niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wckp.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach