Przetargi.pl
Przebudowa odcinka ulicy Wiejskiej w Zduńskiej Woli - sięgacz.

Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8232204 , fax. 043 8232204
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zduńskowolski
  ul. Złotnickiego 25 25
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 043 8232204, fax. 043 8232204
  REGON: 73093479500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzdunskowolski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka ulicy Wiejskiej w Zduńskiej Woli - sięgacz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia: 1. przebudowa sięgacza ulicy Wiejskiej od punktu W4.1 do punktu W4.2 w Zduńskiej Woli w następującej konstrukcji: - ułożenie kostki betonowej wibroprasownej gr. 8 cm, - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.2-5 cm, - na podbudowie z mieszanki tłucznia 0/31,5 mm o gr.20 cm, - kostka betonowa, brukowa 16x16x12, zaprawa betonowa C15, ława betonowa z C15, pospółka 0/40 mm zagęszczona stabilizowana mechanicznie grubości 10 cm. warstwami co 10 cm id=0.98, - ustawienia obrzeża betonowego wibroprasowanego 8x30x130 posadowionego na ławie betonowej C-15, zaprawa betonowa C15, - wykonanie prac zwianych z usunięciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych we wjazdach do nieruchomości zaznaczonych na planszy zbiorczej uzbrojenia. Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja techniczna opracowana przez: Autorską Pracownię Architektury- Agnieszka Kosik ul. Damrota 37/2, 50-306 Wrocław; pn.: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO WIEJSKA - KACZA - PROSTA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł. Wadium może być wnoszone formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku wadium wnoszonym w pieniądzu, prosimy przelew kierować na konto depozytowe Powiatu Zduńskowolskiego: Bank PKO BP S.A. I Oddział Zduńska Wola ul. Łaska 46 Nr 30 1020 3437 0000 1902 0018 2014 Wadium musi być wniesione nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzdunskowolski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach