Przetargi.pl
Zakup aparatu do zatrzymywania krwi oraz akcesoriów dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 7144332, 7144505 , fax. 42 7144530
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
  ul. Parzęczewska 35 35
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 7144332, 7144505, fax. 42 7144530
  REGON: 00067763600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup aparatu do zatrzymywania krwi oraz akcesoriów dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup aparatu do zatrzymywania krwi oraz akcesoriów dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w/w sprzętu wraz z montażem, kontrolą sprawności oraz z przeszkoleniem personelu, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Zestawieniu Parametrów Technicznych- Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.16.21.00-4. Zamówienie poniżej 207 tys euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331621004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.zgierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach