Przetargi.pl
Dostawa kompletnego zestawu próżniowego z pompą membranową i dodatkowym kontrolerem próżni dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6312874 , fax. 42 6361015
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny
  ul. Żeromskiego 116 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6312874, fax. 42 6361015
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kompletnego zestawu próżniowego z pompą membranową i dodatkowym kontrolerem próżni dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego zestawu próżniowego z bezolejową pompą membranową, z automatyczną adaptacją próżni i wymienialną głowicą zaworu próżniowego oraz dodatkowym kontrolerem próżni z dwupunktowym regulatorem próżni, graficznym wyświetlaczem LCD z bargrafem dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot postępowania musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich, kompletny, oznakowany znakiem CE. 3.3. Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie urządzenia będącego przedmiotem postępowania do siedziby Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w wskazane miejsce. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenie było zapakowane w oryginale opakowanie producenta zaopatrzone w etykietę potwierdzającą zgodność urządzenia z ofertą Wykonawcy. Koszt transportu wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca. Pod pojęciem instalacji należy rozumieć podłączenie urządzenia będącego przedmiotem postępowania, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania oraz przeszkolenie z zakresu obsługi Użytkownika (na wniosek Zamawiającego). 3.4. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ przeznaczony będzie do użytku wewnętrznego dla celów naukowych, w związku z tym Zamawiający wymaga spełnienia parametrów minimalnych określonych w w/w załączniku, które zostały podyktowane specyfiką jednostki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 421224509
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.p.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach