Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy - Cukrownia, etap III

Gmina Nowe Ostrowy ogłasza przetarg

 • Adres: 99-350 Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 3561400 , fax. 024 3561400
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Ostrowy
  Nowe Ostrowy 80 80
  99-350 Nowe Ostrowy, woj. łódzkie
  tel. 024 3561400, fax. 024 3561400
  REGON: 61101578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: Www.noweostrowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy - Cukrownia, etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: 1) kanalizacja sanitarna - Ciąg 300, 2) przyłącza - Ciąg 300 3) kanalizacja sanitarna - Ciąg 400, 4) przyłącza - Ciąg 400 5) pompownia ścieków 6) kanalizacja tłoczna 7) kanalizacja deszczowa 8) kanalizacja deszczowa - wpusty i odejścia 9) kanalizacja deszczowa - separator + osadnik Szczegółowy zakres robót określa: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca realizacji opisanego zakresu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł. słownie: trzydzieści tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noweostrowy.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach