Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Wydziału Chemii Organicznej UMCS w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (oznaczenie sprawy: PN/24-2013/DTI)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5375965 , fax. 081 5375965
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5375965, fax. 081 5375965
  REGON: 00000135300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Wydziału Chemii Organicznej UMCS w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (oznaczenie sprawy: PN/24-2013/DTI)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Wydziału Chemii Organicznej UMCS w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (oznaczenie sprawy: PN/24-2013/DTI) Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia podany jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego. Złożone przez Wykonawcę wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji technicznej, pracowników Działu Inwestycji i Remontów UMCS, którzy sporządzą stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nie równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy PLN), przed upływem terminu składania ofert. 2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE BANK S.A. O/Lublin, Nr konta: 98 1140 1094 0000 2905 1600 1075 z dopiskiem: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Wydziału Chemii Organicznej UMCS w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (oznaczenie sprawy: PN/24-2013/DTI) 4 Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 5 Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. 6 W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w art. 45 ust 6 pkt od 2) do 5) ustawy do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału. 7 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 9 Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy. 9 Zamawiający w oparciu o art. 46 ust. 4a ustawy może zatrzymać wadium wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw , chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10 Zamawiający w oparciu o art. 46 ust. 5 ustawy, zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11 Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.umcs.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach