Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łózki.

Gmina Drelów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-570 Drelów, ul. Szkolna 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 372 32 21 , fax. 83 372 32 20
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drelów
  ul. Szkolna 12 12
  21-570 Drelów, woj. lubelskie
  tel. 83 372 32 21, fax. 83 372 32 20
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.drelow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łózki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łózki nr ew. gruntu 1639 od km 0+000 do km 1+100 odcinek długości 1100 m: rooty przygotowawczo-pomiarowe-1,100 mb,profilowanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm-25 ton,oczyszczenie i skropienie podbudowy-5500 m2,wtrównanie podbudowy masą mineralno-asfaltową średnio 50 kg/m2,wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 5,0 cm z masy mineralno-asfaltowej przy 125 kg/m2 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa Dokumentacja uproszczona - Załącznik Nr 8 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 9 do SIWZ. 2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 36m miesięcy. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: - zabezpieczenie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - takiej organizacji robót, aby nie powodować niszczenia innych elementów drogi lub urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, Wykonawca ponosi skutki prawne i finansowe za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym oraz w związku z wadami związanymi z niewłaściwym wykonaniem robót, - odpowiednie oznakowania prowadzonych robót. 4. Materiały, które zostaną wbudowane, powinny spełniać wymogi zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej należy podać wykaz dokumentów potwierdzających ich równoważność, takich jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne. Zamiana materiałów nie może być podstawą do żądania podwyższenia zapłaty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca. Wszystkie podane w dokumentacji technicznej projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót nazwy własne, handlowe znaki towarowe (materiałów i urządzeń) lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art.30 ust. 1 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwanie techniczne, parametry jakościowe i wymagany standard. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych ,,równoważne pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych, co najmniej takich jak wskazane w udostępnionych dokumentach technicznych parametrów technicznych i fizycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drelow.bip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach