Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla I LO w ramach zadania: „Wykonanie decyzji Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie malowania ciągów komunikacyjnych” oraz „Modernizacja sali lekcyjnej celem utworzenia nowoczesnej pracowni multimedialnej przeznaczonej do prac projektowych” - II POSTĘPOWANIE

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Konstantego Damrota
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 472 38 80, , fax. 77 4723886 w. 14
 • Data zamieszczenia: 2020-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
  Konstantego Damrota 30
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 472 38 80, , fax. 77 4723886 w. 14
  REGON: 36620956400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cuwkk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla I LO w ramach zadania: „Wykonanie decyzji Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie malowania ciągów komunikacyjnych” oraz „Modernizacja sali lekcyjnej celem utworzenia nowoczesnej pracowni multimedialnej przeznaczonej do prac projektowych” - II POSTĘPOWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót I zakresu obejmuje: wykonanie prac malarskich ciągów komunikacyjnych w budynku skrzydła I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu w tym między innymi: - zabezpieczenie folią powierzchni podłóg, biegów, spoczników, stolarki otworowej drewnianej i PCV oraz ALU oraz balustrad i pochwytów metalowych, - naprawę miejscowych uszkodzeń tynku na lamperii i ścianach oraz sufitach malowanych uprzednio emulsją, - zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian, - malowanie sufitów i ścian przy zastosowaniu farb emulsyjnych wewnętrznych i olejnych wraz z niezbędnymi robotami przygotowawczymi (w tym zmatowienie lamperii) i pomocniczymi przywracającymi powierzchnio ich pełną wartość techniczną, - usunięcie i utylizację odpadów powstałych w trakcie remontu. wykonanie robót II zakresu obejmuje: wykonanie prac modernizacyjnych w sali 302 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu celem utworzenia nowoczesnej pracowni multimedialnej przeznaczonej do prac projektowych w tym między innymi: - demontaż zlewozmywaka i zaworu czerpalnego oraz rury wodociągowej, - montaż podłogi z paneli drewnopochodnych wraz z podkładem oraz cokolikami ze sztywnych profili PCV, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów po uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu ich powierzchni, - dwukrotne malowanie ścian lakierem bezbarwnym matowym (lamperia), - dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej po uprzednim przygotowaniu ich powierzchni, - wymianę trzech kompletów szyldów z klamkami w drzwiach, - wymianę jednego zamka (wkładka wielozastawkowa) w drzwiach z korytarza do przedsionka, - usunięcie i utylizację odpadów powstałych w trakcie robót. Z uwagi na wykonywanie prac spójnych rodzajowo nieracjonalnym byłoby dzielenie zamówienia na części. Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: - Przedmiary robót pn.: „Malowanie ciągów komunikacyjnych w budynku skrzydła I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza” oraz „Modernizacja sali lekcyjnej celem utworzenia nowoczesnej pracowni multimedialnej przeznaczonej do prac projektowych” sporządzone przez Zakład Usługowo-Handlowy „UNIbud” Henryk Rupnik ul. Królowej Jadwigi 10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle (stanowią tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny); - STWiO. opublikowane na stronie Zamawiającego www.bip.cuwkk.pl. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, jeżeli jest wymagane, b) Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy, c) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), d) W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela, e) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robot, f) Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, powinny być utrzymane w czystości i porządku. Zakazuje się zastawiania ww. dróg do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowiązek systematycznie czyścić i spłukiwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud spowodowane realizacją budowy, g) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie, h) Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce Organizacyjnej propozycji materiałowych i kolorystycznych, celem akceptacji, i) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robot w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Jednostki Organizacyjnej jak i do osób trzecich, j) Wykonawca winien zabezpieczyć Jednostkę organizacyjną przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia, k) Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg, l) Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Jednostce organizacyjnej, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód, m) Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć, na żądanie Jednostki organizacyjnej, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi, n) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, o) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, p) Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych, q) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Jednostkę Organizacyjną zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Jednostce organizacyjnej dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów, r) Zwrot kosztów pobranych od Jednostki organizacyjnej mediów (woda, energia elektryczna), s) Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne wymagane dokumenty składane razem z ofertą na dzień składania ofert: 1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. 2. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa Wykonawcy. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 1 i określone w pkt 10.7 SIWZ potwierdzające spełnienie warunków postępowania. 4. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2 i określone w pkt 10.7 SIWZ. 5. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2A i określone w pkt 10.7 SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego. 6. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów w zakresie doświadczenia lub udostępnienia osób Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i 6A i określone w pkt 6.5 niniejszej SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach