Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych : Zad.1 - Roboty budowlane w Oddziale Neurochirurgii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ogłasza przetarg

 • Adres: 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 359 84 07 , fax. 32 202 95 01
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
  ul. Ziołowa 45/47 45/47
  40-635 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 359 84 07, fax. 32 202 95 01
  REGON: 00126286085927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gcm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych : Zad.1 - Roboty budowlane w Oddziale Neurochirurgii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane polegająca na: Wykonanie robót budowlanych Zad.1 - Roboty budowlane w Oddziale Neurochirurgii Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 4 i 5 do SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, umowie oraz zgodnie z: Przedmiarem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa Budowlanego wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i przepisów związanych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wszelkie materiały wykończeniowe, niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania, zakupi we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w niniejszej umowie. Materiały stosowane przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości 15 000,00 zł W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych(nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie); gwarancjach ubezpieczeniowych(nieodwołalnych, bezwarunkowych, płatnych na pierwsze żądanie); poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BPH S.A. Kraków 13 1060 0076 0000 3310 0019 3321 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40-635 Katowice - Ochojec, ul. Ziołowa 45/47, w Dziale Zamówień Publicznych w pok. 50 (budynek administracji) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia iuznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www2.bip.gcm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach