Przetargi.pl
Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla projektu pt.: Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Politechnika Częstochowska ogłasza przetarg

 • Adres: 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3250415 , fax. 034 3250415
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Częstochowska
  ul. Dąbrowskiego 69 69
  42-201 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3250415, fax. 034 3250415
  REGON: 00000164300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla projektu pt.: Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla projektu pt.: Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w tym: Zadanie nr 1 Dostawa systemu do sterowania i automatycznej regulacji maszyn cieplnych, Zadanie nr 2 Dostawa czujnika pomiarowego do prób ściskania i zginania 4-punktowego, Zadanie nr 3 Dostawa stanowiska badawczego z wagą analityczną do pomiaru gęstości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429610000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach