Przetargi.pl
Wykonanie remontu ulic Kościelnej i Pieszej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - etap I.

Zarząd Terenów Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-261 Warszawa, ul. Podwale 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 27 70500 , fax. 22 27 70503
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Terenów Publicznych
  ul. Podwale 23 23
  00-261 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 27 70500, fax. 22 27 70503
  REGON: 00104969210000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ztp.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu ulic Kościelnej i Pieszej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu ulic Kościelnej i Pieszej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - etap I. Przedmiot zamówienia określają: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Wzór kosztorysu ofertowego (przedmiar robót) stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ . 4. Projekt budowlano - wykonawczy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ; 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na okres związania ofertą w wysokości: 14 000,00 słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość udzielonej rekojmi liczona w miesiącach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ztp.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach