Przetargi.pl
Dostawa betonowej kostki brukowej i krawężników betonowych do budowy dróg

Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7555146 , fax. 022 7555327
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  ul. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7555146, fax. 022 7555327
  REGON: 00052478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grodzisk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa betonowej kostki brukowej i krawężników betonowych do budowy dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacji zadania pn.: Dostawa betonowej kostki brukowej i krawężników betonowych do budowy dróg Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Gminy Grodzisk Mazowiecki z załadunkiem, transportem i rozładunkiem Wykonawcy n/w materiałów /palety po materiałach odbiera Wykonawca własnym transportem na własny koszt/: -kostka betonowa wibroprasowana BEHATON, gr. 8 cm, kolor szary: -2 700 m2 -krawężniki betonowe wibroprasowane, wym. 100 x 30 x 15 cm, kolor szary: - 900 m Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania, być wykonane w I gatunku a ich parametry użytkowe nie mogą być gorsze niż zawarte w dokumentach dopuszczających do stosowania. Betonowa kostka brukowa musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną stwierdzającą dopuszczenie do stosowania w inżynierii komunikacyjnej. Elementy betonowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać warunki i wymagania odpowiednich Polskich Norm i Aprobat Technicznych oraz być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawą dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr 92 poz.881 z dnia 2004) Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu w/w dokumenty. Wymagany okres gwarancji na dostarczane materiały: 36 miesięcy od dnia dostawy przedmiotu niniejszej umowy Miejsce wykonania dostawy: -wieś Książenice /ok. 6 km od miasta Grodzisk Mazowieckiego/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441142004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodzisk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach