Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Pediatrii w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spzoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Pediatrii w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Pediatrii w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” . Zamówienie obejmuje: • Opracowanie dokumentacji projektowej Projekt Wykonawczy (PW) ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi: a) przebudowę Oddziału Pediatrii; b) wykonanie koniecznych uzgodnień z Rzeczoznawcami; • Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych: a) wykonanie wyburzeń i zamurowań zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania; b) uzbrojenie pomieszczeń w niezbędne instalacje c) wykonanie prac wykończeniowych; • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń użytkowych (jeżeli są wymagane). Pomieszczenia projektowanego oddziału należy w pełni dostosować do obowiązujących przepisów budowlanych i przepisów dotyczących obiektów służby zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogólnych i szczególnych dla obiektów służby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoż, sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktów i wyrobów itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Pzp w wysokości 26.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert na konto: BGK nr 43 1130 1219 0026 3000 9620 0006 Do potwierdzenia kopią dowodu wpłaty . 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310, 836 i 1572 z późn.zm). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: 1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt. 10. 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.5.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, iż Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia a spełniające przesłanki wynikające z art. 22 kp , przez cały okres jego trwania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach