Przetargi.pl
Wykonanie projektu wykonawczego-wielobranżowego kamienicy usługowej przy ul. Szewskiej 10 w Radomiu

Rewitalizacja sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Mała 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3830855 , fax. 048 3830855
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rewitalizacja sp. z o.o.
  ul. Mała 3 3
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3830855, fax. 048 3830855
  REGON: 67297100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewitalizacja.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu wykonawczego-wielobranżowego kamienicy usługowej przy ul. Szewskiej 10 w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wielobranżowego wykonawczego kamienicy usługowej przy ul. Szewskiej 10 w Radomiu zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego. b) W skład przedmiotowego zadania wchodzi w szczególności: - wykonie projektu budowlanego wykonawczego kamienicy uwzględniającego wytyczne załączonej koncepcji architektonicznej, / 3 egz = 2gz z urzędu + 1egz / oraz 1 wersja dokumentacji zapisana w formacie PDF / wraz z opisami / - wykonanie kosztorysów inwestorskich / 1 egz w wersji papierowej / i przedmiarów robót / 3 egz w wersji papierowej / oraz 1 wersja zapisana w formacie PDF - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych / podstawa do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo - zgodnie z obowiązującymi przepisami / 1 wersja papierowa oraz po 1 wersji w programie WORD 98 i w formacie PDF - wykonanie projektu zabezpieczeń konstrukcyjnych budynków sąsiednich / ewentualne w zależności od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych / c) w ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do: - uzyskania warunków technicznych dostawy mediów; - uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych; - uzyskania akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Inwestora - uzyskania wszystkich stosownych uzgodnień, w tym zamawiającego; - uzyskania pozwolenia na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1 Złożą ofertę zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), 1.2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności: a) wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi (minimum jedną) polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub kompleksowego remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków lub budynku znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa dokumentacja, by mogła zostać uznana za spełniającą warunek udziału w postępowaniu musi dotyczyć: - robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln złotych, lub - budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m?. b) dysponują osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/. 1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zmianami), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub jest w stanie przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) - o treści zgodnej ze wzorem załączonym do materiałów przetargowych. 2. Załącznik nr 2 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: 1) Za aktualne uznane zostanie także zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie. Potwierdzenie przez organ za zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia. 2) Wyciąg z rejestru nie stanowi zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedłożenie wyciągu w miejsce wymaganego zaświadczenia Zamawiający nie uzna za potwierdzenie spełnienia warunku. 3. Załącznik nr 3 - poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej kierownika zespołu projektantów, oraz kserokopia aktualnego zaświadczenia potwierdzającego jego członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego (Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 4. Załącznik nr 4 - wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług (minimum 1) polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub kompleksowego remontu budynku wpisanego do rejestru zabytków lub budynku znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa dokumentacja, by mogła zostać uznana za spełniającą warunek udziału w postępowaniu musi dotyczyć: - robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln złotych, lub - budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m?. 5. Załącznik nr 5 - dokumenty (dla minimum 1 w/w usługi) potwierdzające, że usługi wymienione w załączniku nr 4 zostały wykonane z należytą starannością. UWAGA: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa: 1) zamiast dokumentu, o którym mowa w formie załącznika nr 2 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument, o których mowa w pkt 1) lit. a, powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce wykonania. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą POUFNE w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: - aktualny odpis z właściwego rejestru, - informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rewitalizacja.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach