Przetargi.pl
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz odczynników chemicznych określonych w 3 pakietach

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Adres: 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4312128 , fax. 022 4312452
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Płocka 26 26
  01-138 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4312128, fax. 022 4312452
  REGON: 00028849000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igichp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Badawczo-Rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz odczynników chemicznych określonych w 3 pakietach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz odczynników chemicznych określonych w 3 pakietach: Pakiet Nr 1: Odpady medyczne - 110000 kg, części ciała i organy - 500 kg. Pakiet Nr 2: Alkohol skażony - 1000 l, ksylen - 1300 l, formalina 4000l, aceton - 500 l, chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne - 600 l, leki cytotoksyczne i cytostatyczne - 400 l, inne odpady - 800 l, leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne - 250 kg. Pakiet Nr 3: Chemikalia laboratoryjne i analityczne - 8000 l, sorbenty materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami nibezp - 250 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905244000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r., ze zm. Dz. U. Nr 171 poz. 1058 z 2008 r.), a spełniający warunki zawarte w art. 22 w/w ustawy, a więc: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa ofertę wraz z następującymi dokumentami: 1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.2. decyzje na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów objętych przedmiotowym zamówieniem, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Nr 62 poz. 628 z póź. zm., Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. (Dz.U. 2003 nr 8, poz.104 z późn. zmianami) wraz ze wskazaniem miejsca unieszkodliwienia odpadów. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1. składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 5. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnych z art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający wezwie do przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igichp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach