Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowych na obiektach (Zadania remontowe), należących do Nadleśnictwa Konin

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konin ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Gajowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 2424739 , fax. 0-63 2454818
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konin
  ul. Gajowa 2 2
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 2424739, fax. 0-63 2454818
  REGON: 31051211928001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// konin.lasypanstwowe.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Inny:Lasy Państwowe,Skarb Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowych na obiektach (Zadania remontowe), należących do Nadleśnictwa Konin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe budynków Nadleśnictwa Konin. Zakres robót dla poszczególnych Zadań przedstawiono poniżej: Zadanie nr 1. Budynek mieszkalny 2-rodzinny nr inw.110/382 Leśniczówka Smólniki w m. Leśnictwo, gm. Ślesin Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo związane z naprawą obiektu i polepszeniem jego walorów użytkowych. Zakres robót: -Naprawa stropodachu - Łazienka-sufit podwieszany + malowanie -Wymiana rynien i rur spustowych -Naprawa schodów -Wymiana drzwi garażowych -Naprawa cokołów budynku -Wymiana opasek i wjazdu do garażu -Częściowa naprawa ogrodzenia ,oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w Przedmiarze robot i Opisie technicznym Zadanie nr 2.Budynek mieszkalny leśniczówki Grąblin, nr inw. 110/78 Grąblin, gm Kramsk Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe związane z częściowym ociepleniem obiektu, naprawami i polepszeniem jego walorów użytkowych. Zakres robót: -Ocieplenie części ścian Poddasza i stropu Poddasza -Wymiana części stolarki drzwiowej -Wymiana posadzek w: Przedsionek, Korytarz, WC i wejście do budynku -Ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu WC wraz z montażem armatury -Malowanie pomieszczeń: Przedsionek, Korytarz, WC Wykonanie opaski i dojścia do budynku ,oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w Przedmiarze robot i Opisie technicznym Zadanie nr 3.Budynek mieszkalny leśniczówki Belny, nr inw. 110/430 Belny, gm Sompolno Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo związane z naprawami i polepszeniem jego walorów użytkowych. Zakres robót: -Wykonanie posadzki na tarasie nad Kancelarią i naprawa balustrad -Wymiana posadzki w pomieszczeniu Kancelarii wraz z malowaniem -Wymiana drzwi garażowych -Wykonanie opaski i dojścia do budynku ,oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w Przedmiarze robot i Opisie technicznym Zadanie nr 4. Budynek administracyjno - biurowy Nadleśnictwa Konin, nr inw. 105/144, Konin ul. Gajowa 2 Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe związane z naprawami i polepszeniem jego walorów użytkowych. Zakres robót: -Malowanie elewacji budynku -Remont WC na Parterze -Malowanie klatki schodowej, częściowe położenie Gemalitu ,oraz pozostały wyżej nie wymieniony zakres robót zawarty w Przedmiarze robot i Opisie technicznym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz zakres robót zawarty jest przedmiarze robót dla poszczególnych zadań remontowych .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium dla poszczególnych Zadań remontowych w wysokości: Zadanie nr 1. - 1300,0 zł Zadanie nr 2. - 600,0 zł Zadanie nr 3. - 600,0 zł Zadanie nr 4. - 400,0 zł Każde Zadanie remontowe wymaga odrębnego wniesienia wadium, wraz z adnotacją, którego zadania wadium dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// konin.lasypanstwowe.poznan.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach