Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na modernizację laboratorium nr 19 w Hali 19 Politechniki Poznańskiej przy ul. Berdychowo w Poznaniu.

Politechnika Poznańska ogłasza przetarg

 • Adres: 60-965 Poznań, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Poznańska
  Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 5
  60-965 Poznań, woj. wielkopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na modernizację laboratorium nr 19 w Hali 19 Politechniki Poznańskiej przy ul. Berdychowo w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest modernizacja laboratorium nr 19 w Hali 19 Politechniki Poznańskiej przy ul. Berdychowo w Poznaniu Modernizacja obejmuje min -demontaż instalacji wodociągowej, -demontaż centralnego ogrzewania, -demontaż instalacji wentylacji, -demontaż instalacji elektrycznej, -prace rozbiórkowe : ścianki działowe, drzwi, posadzka, -montaż ścianki K - G - wydzielenie miejsca na stanowisko laboratoryjne, -dostawa i montaż stolarki aluminiowej (drzwi, okno), -wykonanie instalacji wod - kan wraz z montażem umywalek, -wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, -wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, -dostawa i montaż wentylatorów kanałowych i klap zwrotnych, -wykonanie instalacji sprężonego powietrza, -malowanie ścian i sufitu, -wykonanie posadzki z płytek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie pobierał wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.put.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach