Przetargi.pl
Wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Leszka w Lublinie - kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z podczyszczalnią ścieków

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4663000 , fax. 81 4663001
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4663000, fax. 81 4663001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Leszka w Lublinie - kolektory DB 6 i DB 6-4 wraz z podczyszczalnią ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. budowa kolektora deszczowego DB 6 na odcinku od wlotu kanału deszczowego do Cieku spod Konopnicy do projektowanej w ul. Leszka studni nr 6, na który składają się: 1.1. wylot kanału deszczowego do Cieku wraz z kratą zabezpieczającą, 1.2. separator do oczyszczania wód deszczowych, 1.3. kanał z rur GRP DN 800 (821/16,7) PN 1 SN 10 kN/m2, 1.4. kanał z rur PE 675/600 SN 8, 1.5. kanał z rur PE 560/500 SN 8, 1.6. kanał z rur PE 338/300 SN 8, 1.7. montaż studni rewizyjnych o średnicy 1800 - kpl. 2, 1.8. montaż studni rewizyjnej o średnicy 1600 - kpl. 1, 1.9. montaż studni rewizyjnych o średnicy 1500 - kpl. 4, 1.10. montaż studni rewizyjnych o średnicy 1200 - kpl. 6, 2. budowa kolektora deszczowego DB 6-4 na odcinku od studni nr 4 do projektowanej w ul. Leszka studni nr 25, na który składają się: 2.1. kanał z rur PE 338/300 SN 8, 2.2. montaż studni rewizyjnych o średnicy 1200 - kpl. 6, 3. budowa sieci kanalizacji deszczowej (odgałęzienie kolektora DB 6) na odcinku od studni nr 2 do studni nr 26, na którą składają się: 3.1. kanał z rur PE 560/500 SN 8, 3.2. kanał z rur PE 80 SDR 21 200/9,6, 3.3. montaż studni rewizyjnej o średnicy 1500 - kpl. 1, 3.4. montaż wpustu deszczowego 500 - kpl. 1, 4. wykonanie robót drogowych polegających na budowie zjazdu publicznego z ul. Wojciechowskiej - droga dojazdowa do separatora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach