Przetargi.pl
Wykonanie wyceny nieruchomości

Powiat Lubartowski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8552865 , fax. 081 8543324
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubartowski
  ul. Słowackiego 8 8
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 081 8552865, fax. 081 8543324
  REGON: 43101919300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlubartowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wyceny nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego, niezbędnego do ustalenia wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, oznaczonych nr nr 969/1 o pow. 0,6303 ha oraz 969/2 o pow. 0,2797 ha położonych w obrębie 15- Skrobów, gmina Lubartów. Cel, zakres opracowania i sposób wykonania zamówienia. Celem opracowania jest wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego, niezbędnego do ustalenia wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 nieruchomości, składających się z 2 działek ewidencyjnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie 15- Skrobów, gmina Lubartów, oznaczonych nr nr 969/1 o pow. 0,6303 ha oraz 969/2 o pow. 0,2797 ha. Na potrzeby niniejszego postępowania organ posiada określoną wartość prawa własności ww. nieruchomości. Operat szacunkowy winien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Przepisy obowiązujące. 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U.2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.). 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U.2012 r., poz. 83). Uwagi końcowe. Wykonawca po zakończeniu roboty złoży dokumentację wraz z pismem przewodnim w sekretariacie Starostwa w celu dokonania przez Zamawiającego kontroli. Podpisanie protokołu z kontroli roboty bez usterek i wad, stanowi podstawę odbioru roboty oraz rozliczenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlubartowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach