Przetargi.pl
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://splublin.bip.lubelskie.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), dokumentacji geodezyjno-prawnej wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej dawnym nr 7/2 o pow. 0,2624 ha w części wchodzącej w obszar aktualnej działki ewidencyjnej nr 37/21 (obr. 30, ark. 1) położonej w Lublinie przy ul. Orkana. Wykonanie powyższej dokumentacji niezbędne jest do przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz uprawnionych osób. Niniejszą dokumentację geodezyjno-prawną należy opracować w dwóch egzemplarzach. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: ETAP I: 1. Zgłoszenie prac geodezyjnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 2. Zebranie i analiza materiałów źródłowych. 3. Badanie ksiąg wieczystych działek, częścią których jest wywłaszczona nieruchomość. 4. Aktualizacja mapy zasadniczej (dotyczy działki wywłaszczonej). 5. Naniesienie na kserokopię mapy zasadniczej stanu użytkowania (orientacyjnie). 6. Opracowanie i zaewidencjonowanie w MODGiK w Lublinie mapy ze szczegółowym rozliczeniem nieruchomości wywłaszczonej w nawiązaniu do istniejącej ewidencji gruntów oraz w odniesieniu do stanu zagospodarowania terenu. 7.Udział w oględzinach nieruchomości przeprowadzanych przez Zamawiającego, w celu okazania granic wywłaszczonego gruntu i projektowanych w dokumentacji geodezyjno- prawnej działek. ETAP II - w przypadku wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, która podlegać będzie wykonaniu: 1.Opracowanie mapy będącej podstawą do ujawnienia dokonanego zwrotu nieruchomości w ewidencji gruntów oraz w księdze wieczystej, po zakwalifikowaniu opracowania wg pkt 6 etapu I (terminem wiążącym jest okres trzech lat od daty podpisania umowy). 2.Wprowadzenie zmian na mapie zasadniczej lub przekazanie do MODGiK w Lublinie danych niezbędnych do wprowadzenie stosownych zmian na przedmiotowej mapie w związku ze zwrotem działki. 3.Okazanie oraz utrwalenie punktów granicznych zwróconej działki byłym właścicielom lub spadkobiercom byłych właścicieli ze spisaniem protokołu okazania. W toku prowadzonego postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do aktualizowania dokumentacji geodezyjnej stosownie do obowiązującej w tym czasie ewidencji gruntów, a ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych wersji dokumentacji do zwrotu nieruchomości, jeśli okaże się to niezbędne dla prowadzonego postępowania i wydania decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości w okresie 3 lat od daty podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia: etap I - w przedziale od 30 dni do 60 dni od dnia podpisania umowy, etap II - 30 dni od dnia doręczenia informacji, że decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania etapu I zamówienia wyrażony w dniach (nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni licząc od daty podpisania umowy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://splublin.bip.lubelskie.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach