Przetargi.pl
Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla nieruchomości nabytych decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 i od km 12+910 do km 21+393

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 20-207 Lublin, ul. Turystyczna 7A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7495300 , fax. 081 7495341
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Turystyczna 7A 7A
  20-207 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7495300, fax. 081 7495341
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla nieruchomości nabytych decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 i od km 12+910 do km 21+393
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla nieruchomości nabytych decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 i od km 12+910 do km 21+393, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia: A. Materiały wyjściowe 1. Decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 3/16 z dnia 05 kwietnia 2016 r. znak: IF.I.7820.5.2015.DS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 i od km 12+910 do km 21+393 obejmująca 30 działek. 2. Mapy projektu podziału nieruchomości dla obrębów: 15-Surhów, 4-Brzeziny, 14-Stara Wieś, 18-Wólka Kraśniczyńska, 2-Bończa, gmina Kraśniczyn, powiat krasnostawski. 3. Wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek, które stały się własnością Województwa Lubelskiego i wszystkich działek pozostających właścicielom. B. Ogólne wymagania dotyczące prac 1. Opracowywana dokumentacja powinna odpowiadać wymogom: 1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 520); 2) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) zwanej dalej spec ustawą; 3) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 542); 4) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 707); 5) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1411); 6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1460). 7) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) 8) Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. 2. Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać wnioski wieczysto-księgowe dla każdej nieruchomości objętej decyzją wraz z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosków. 3. Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych dokumentów lub dokonanie jakichkolwiek zmian przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu. 4. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien na roboczo, celem ich omówienia, kontaktować się z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, tel. 81 749-53-22. C. Zakres opracowania - skład dokumentacji dla Zamawiającego 1. Badanie czterech działów ksiąg wieczystych dla nieruchomości, dla których urządzona jest księga wieczysta. 2. Uzyskanie niezbędnych dokumentów własności dla działek, dla których nie są urządzone księgi wieczyste. 3. Sporządzenie wniosków wieczysto-księgowych na urzędowych formularzach (oddzielnie dla każdej nieruchomości) w celu ujawnienia podziału nieruchomości, odłączenia nieruchomości z ksiąg byłych właścicieli oraz założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Lubelskiego, w trwałym Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego - 1 egz.; 3.1. Działki, które stały się własnością Województwa Lubelskiego winny być bezwzględnie odłączane bez ograniczonych praw rzeczowych wynikających z działu III i IV ksiąg wieczystych na podstawie art. 12 spec ustawy. 3.2. W przypadku różnic w powierzchni, numeracji, położeniu działek pomiędzy mapą projektu podziału a stanem wynikającym z dokumentu własności należy dodatkowo sporządzić wykaz synchronizacyjny lub wykaz zmian gruntowych. 3.3. Przekazanie wniosków wieczysto-księgowych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w celu ujawnienia podziału nieruchomości, odłączenia nieruchomości z ksiąg byłych właścicieli oraz założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości do siedziby ZDW. 3.4. Do przekazywanych do ZDW wniosków wieczysto-księgowych należy przedłożyć wyliczenie opłat sądowych do poszczególnych ksiąg wieczystych. 3.5. W przypadku wezwania sądu do uzupełnienia braków formalnych wniosku Wykonawca prac zobowiązany jest na własny koszt do ich usunięcia w wyznaczonym przez sąd terminie. 3.6. W razie niedotrzymania terminu wyznaczonego do poprawy Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia poprawy wadliwej dokumentacji innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego i obciążenie kosztami zleceniobiorcy. D. Odbiór zamówienia 1. Wykonawca obowiązany jest wykonać zamówienie w terminie: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. 2. Za przekazanie dokumentacji w terminie uważa się złożenie kompletu wniosków wieczysto-księgowych do siedziby Zamawiającego wraz z wyliczeniem opłat sądowych. 3. W udokumentowanych przez Wykonawcę przypadkach dopuszczalne jest złożenie wniosku wieczysto-księgowego bez brakującego dokumentu własności. Jednak niezwłocznie po jego uzyskaniu winien on dostarczyć brakujący dokument do siedziby Zamawiającego. Wartość przedmiotowego zamówienia wynosi 6.777,50 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 100,00 zł. (słownie złotych: sto 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Pieniądzu; 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. Gwarancjach bankowych; 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach