Przetargi.pl
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://splublin.bip.lubelskie.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), dokumentacji geodezyjno-prawnej obejmującej aktualizację ewidencji gruntów obrębu Matczyn polegającą na wykazaniu w części opisowej i graficznej operatu ewidencji gruntów działki (bez oznaczenia) sąsiadującej z działkami nr 418/2, 419/2, 420/2 i 421/2. Wykonanie powyższej dokumentacji niezbędne jest do ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków brakującej działki. Niniejszą dokumentację geodezyjno-prawną należy opracować w dwóch egzemplarzach. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie, b) zebranie i analiza materiałów źródłowych, c) badanie ksiąg wieczystych działek przyległych do działki będącej przedmiotem zamówienia, d) protokólarne ustalenie granic nowopowstałej działki, obliczenie jej powierzchni, sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych, e) zaewidencjonowanie w PODGiK w Lublinie powstałych dokumentów w postaci operatu. Termin wykonania zamówienia: w przedziale od 30 dni do 60 dni od dnia podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia wyrażony w dniach (nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni licząc od daty podpisania umowy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://splublin.bip.lubelskie.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach