Przetargi.pl
SPORZĄDZENIE PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://splublin.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPORZĄDZENIE PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: sporządzenie projektu podziału nieruchomości zajętych pod drogę nr 2296L Wola Gałęzowska - Krasławek oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji podziałowej. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie podziałów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) na odcinku znajdującym się na działkach: - nr 114 o pow. 0,60 ha (działka stanowi drogę, będącą własnością Gminy Bychawa), - nr 242/1 o pow. 7,47 ha, - nr 241 o pow. 0,25 ha, - nr 309 o pow. 0,79 ha, - nr 240 o pow. 0,63 ha, - nr 238 o pow. 0,26 ha, - nr 237 o pow. 0,27 ha, - nr 236 o pow. 0,20 ha, - nr 235 o pow. 0,39 ha (wg załącznika graficznego). Podział ma na celu wydzielenie działek zajętych pod w/w drogę powiatową. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: Etap I a) zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; b) zebranie i analizę materiałów źródłowych; c) badanie księgi wieczystej; d) opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości; e) wyznaczenie i utrwalenie rurkami metalowymi na gruncie nowych punktów granicznych wraz ze spisaniem protokołu z wyznaczenia; f) wykonanie pięciu egzemplarzy map projektu podziału przedmiotowej działki; g) przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji podziałowej (zgodnie z art. 97 w związku z art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz zaewidencjonowanie sporządzonej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. Etap II wkreślenie podziału w/w nieruchomości na mapie zasadniczej po wydaniu ostatecznej decyzji podziałowej. Termin wykonania zamówienia: Etap I - nie krótszy niż 60 dni i nie dłuższy niż 90 dni, licząc od dnia podpisania umowy Etap II - 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, że decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Uwaga: Wykonawca określając termin realizacji zamówienia winien uwzględnić niezbędny czas na przyjęcie i zaewidencjonowanie poprawnej dokumentacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania etapu I zamówienia wyrażony w dniach (nie może być krótszy niż 60 dni i dłuższy niż 90 dni licząc od daty podpisania umowy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://splublin.bip.lubelskie.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach