Przetargi.pl
Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej

Powiat Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9 9
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601
  REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://splublin.bip.lubelskie.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), dokumentacji geodezyjno-prawnej wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie obecnie przy ul. Mełgiewskiej, nabytej na rzecz Skarbu Państwa decyzją o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu z dnia 4 kwietnia 1974 r. Urzędu Miejskiego w Lublinie znak: GK.IV-6602/8/74, oznaczonej dawniej jako działka nr 8 o pow. 1,1480 ha, w części wchodzącej obecnie w granice działek ewidencyjnych nr 55/1, 55/5, 55/7, 60/4, 60/6 i 60/7 (obręb 46, ark. 8). Wykonanie powyższej dokumentacji rozliczeniowej niezbędne jest do przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz wnioskodawców. Niniejszą dokumentację geodezyjno-prawną należy opracować w dwóch egzemplarzach. Termin wykonania zamówienia: Etap I: nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Etap II: 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji, że decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wyk. I etapu zamówienia wyrażony w dniach (nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 60 dni licząc od daty podpisania umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.splublin.bip.lubelskie.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach