Przetargi.pl
Wykonanie instalacji solarnej z technologią wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3641378 , fax. 041 3641226
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
  ul. Spacerowa 5 5
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3641378, fax. 041 3641226
  REGON: 00029011000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji solarnej z technologią wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji solarnej z technologią wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje: a) roboty budowlane - branża konstrukcyjna, b) roboty instalacyjne - branża sanitarna, c) roboty instalacyjne - branża elektryczna. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa niżej wymieniona dokumentacja będąca załącznikiem Nr 1 do niniejszej SIWZ: 3.1. Projekt zagospodarowania terenu, 3.2. Projekt instalacji solarnej z technologią wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej - branża konstrukcyjna, 3.3. Projekt instalacji solarnej z technologią wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej - branża sanitarna, 3.4. Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych z elementami automatyki instalacji solarnej z technologią wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej - branża elektryczna, 3.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 3.6. Przedmiar robót. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały nie powodują zmian jakościowych proponowanych urządzeń oraz materiałów i będą charakteryzowały się parametrami nie gorszymi od założonych w dokumentacji projektowej, jednocześnie umożliwiając osiągnięcie efektu założonego dla całego układu instalacji kolektorów. Wykonawca w złożonej ofercie musi udokumentować, że oferowane przez niego urządzenia i materiały równoważne odpowiadają wymaganiom stawianym przez Zamawiającego. 5. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wzorem umowy oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 6. Roboty powinny być wykonywane pod kierownictwem uprawnionego Kierownika Budowy, zgodnie ze zleconym zakresem oraz wymaganiami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 7. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz wskaże punkt poboru energii elektrycznej i wody. Koszty będą ustalane na podstawie zużycia wykazanego przez zainstalowane urządzenia pomiarowe lub ryczałtowo wg cen mediów obowiązujących w czasie dostawy. Kosztami za w/w media zużyte w trakcie trwania umowy łącznie z ilością odprowadzonych ścieków równoważną ilości zużytej wody obciążony będzie Wykonawca na koniec roku kalendarzowego i po dokonanym odbiorze końcowym. 8. Okres gwarancji należytego wykonania oraz oferowany okres rękojmi za wady fizyczne całego zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej dla: a) kolektory słoneczne - rękojmi na okres 5 lat, gwarancji jakości na okres 5 lat, b) pozostałego zakresu zamówienia - rękojmi na okres 3 lat, gwarancji jakości na okres 3 lat. Termin rękojmi jak i gwarancji jakości liczony będzie od daty odbioru końcowego zadania. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia umownego zakresu przedmiotu zamówienia. 10. Roboty realizowane będą na koszt i ryzyko wykonawcy. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych oraz oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy Pzp przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia. 12. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz warunkami realizacji inwestycji, gdyż na tej podstawie określi cenę kosztorysową za całkowite wykonanie zamówienia. 13. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest odbyć obowiązkową wizję lokalną placu budowy i jego otoczenia potwierdzoną protokołem spisanym w siedzibie Zamawiającego. Obowiązkową wizję lokalną Wykonawca powinien odbyć przed sporządzeniem oferty w wybranym dniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1300, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Działem Technicznym Zamawiającego, nr tel. /41/36-41-207.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morawica.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach