Przetargi.pl
wymiana okna w pokoju socjalnym, malowanie pomieszczeń Izby Przyjęć Ogólnej, wybicie i montaż okienka podawczego, wymiana wykładziny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-381 Kielce, ul. Langiewicza 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 361 58 17 , fax. (041) 361 58 17
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego
  ul. Langiewicza 2 2
  25-381 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 361 58 17, fax. (041) 361 58 17
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chok.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wymiana okna w pokoju socjalnym, malowanie pomieszczeń Izby Przyjęć Ogólnej, wybicie i montaż okienka podawczego, wymiana wykładziny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet nr1-Wymiana okna w pokoju socjalnym, malowanie pomieszczeń Izby Przyjęć Ogólnej, wybicie i montaż okienka podawczego, wymiana wykładziny. a) Wymiana okna w pokoju socjalnym w Pawilonie B: wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie ościeżnic, dostarczenie i montaż okien plastikowych pięciokomorowych, z okuciami obwiedniowymi, kolor biały, żaluzje międzyszybowe z napowietrznikiem higrosterowanym, zamykane na kluczyk. Do kosztów okien należy doliczyć zaokienniki z blachy i ewentualne uzupełnienia uszkodzonej elewacji zewnętrznej i wewnętrznej przy ul. Langiewicza 2 w Kielcach. Sposób otwierania jak na rysunku. Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami. b) Wybicie i montaż okienka podawczego:wybicie okna podawczego , dostarczenie i montaż okienka podawczego / otwieranego do góry, fabrycznie wykończone, aluminiowe, z szybą bezpieczną z siłownikiem, kolor biały. Do kosztów należy doliczyć ewentualne uzupełnienia uszkodzonej elewacji, dostawę i montaż półek z płyty meblowej. Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z założeniami. c) Malowanie pomieszczeń- zgodnie z załączonym kosztorysem d)Wymiana wykładziny: zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki cementowej, warstwy wyrównawcze i wygładzające, uzupełnienie cokolików, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinięciem na ścianie 10cm, zgrzewanie wykładzin rulonowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chok.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach