Przetargi.pl
Wymiana kotła parowego typ EOG 3,5 i mocy 2,28 MW na kocioł o mocy do 1,2 MW w kotłowni szpitala w Staszowie.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 78
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8643241 , fax. 15 8646876
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. 11 Listopada 78 78
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8643241, fax. 15 8646876
  REGON: 00030239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalstaszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana kotła parowego typ EOG 3,5 i mocy 2,28 MW na kocioł o mocy do 1,2 MW w kotłowni szpitala w Staszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana kotła parowego typ EOG 3,5 i mocy 2,28 MW na kocioł o mocy od 0,8 MW do 1,2 MW w kotłowni szpitala w Staszowie. 2. Wyposażenie: Jeden kocioł parowy z ekonomizerem o wydajności 1,25 t/h o ciśnieniu roboczym 13 bar wyposażony w: a) dwustopniowy palnik gazowo-olejowy monoblokowy (gaz ziemny GZ 50 oraz olej opałowy lekki), b) okablowanie, c) armaturę zabezpieczającą, d) automatyczne odmulanie i odsalanie, e) szafę elektryczną, zamontowaną przy kotle, (wyposażenie szafy zgodne z normą EN12953, plus certyfikat CE) posiadającą: - wyłącznik główny z blokadą umożliwiającą realizacje następujących funkcji przez układ sterowania, - automatyczną regulację ciśnienia i poziomu wody w kotle, - automatyczną regulację odsalania i odmulania, - nastawy pracy kotła i palnika, f) niezbędny osprzęt i sterowanie do poprawnego funkcjonowania kotła, g) agregat pompowy wody zasilającej kotły (główna pompa wody zasilającej z kompletem armatury), h) pompa wody zasilającej rezerwowa - luzem, i) inne warunki jakie powinien spełniać kocioł: - możliwość zabudowy na kolejnym etapie ekonomizera bezpośrednio na kotle, bez konieczności przebudowy układu spalinowego, - stabilny, na jednym poziomie przebieg sprawności w całym zakresie obciążenia kotła potwierdzony przez producenta kotła, będący jednocześnie załącznikiem do ewentualnie podpisanej umowy dostawy, - dostęp do części spalinowej - w kotle można na czas serwisowania usunąć obie dennice - dostęp do części spalinowej z obu stron kotła, - kocioł w wersji podstawowej wykonany z automatyką obsługową - możliwość rozbudowania automatyki na żądanie do dowolnej wersji pracy bezobsługowej. 3. Warunki techniczne dostaw: a) gwarantowana sprawność kotłów w zakresie wydajności 35 do 100%, nie mniej niż 88,4% przy ciśnieniu roboczym 13 bar, a dla kotła z ekonomizerem, w zakresie wydajności od 35 do 100% nie mniej niż 93,5% przy ciśnieniu roboczym 13 bar i przy temperaturze wody zasilającej min. 80o C. (zgodnie z EN 12953) dla paliwa gaz, b) wymagana budowa kotła to płomienicowo płomieniówkowy, trójciągowy, wykonanie zgodne PED/97/23/CE, łatwy dostępna do czyszczenia i rewizji od strony gazów spalinowych, c) urządzenia muszą spełniać normy i wymagania określone przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej i w Polsce. 4. Wykonawca musi zapewnić: - pełną dokumentację techniczną w języku polskim, - dostęp do zestawu niezbędnych części zamiennych zapewniających bezproblemową eksploatację w okresie gwarancyjnym, - zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, - rozruch, ruch próbny, instruktaż obsługi kotła, oraz opracowanie niezbędnych opracowań umożliwiających oddanie kotłowni do eksploatacji w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. 5. Wykonawca jest zobowiązany do: - wykonania projektu technologicznego z uzgodnieniami branżowymi całego zadania, - wykonania odbioru UDT, - zamontowania pomp zasilających montowany kocioł w ilości 2 szt. (praca/rezerwa), - zamontowania komina izolowanego, - wykonania rurociągów wraz z montażem niezbędnej armatury, - wykonania izolacji, - wykonania instalacji AKPiA. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz podłączenie do istniejącej instalacji kotła wraz z osprzętem będącego przedmiotem zamówienia. 7. Kocioł winien być wyposażony w kompletną aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą oraz w dokumentację techniczno-ruchową kotła z instrukcją obsługi kotła. 8. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać autoryzowany przez producenta serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. 9. Do zakresu przedmiotu zamówienia wchodzi również demontaż starego kotła typ EOG 3,5 i zabranie go przez Wykonawcę. 10. Koszty związane z elementami nie wykazanymi powyżej a wynikające z zastosowanej przez wykonawcę technologii dla kompletnego zrealizowania zadania, wykonawca przewidzi w złożonej ofercie i nie będzie żądał od zamawiającego dodatkowej zapłaty. 11. Zaoferowany kocioł może być używany, musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego. 12. Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wizji lokalnej kotłowni, a także do oszacowania na własną odpowiedzialność koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wizja lokalna przeprowadzana jest na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania oględzin kotłowni Zamawiającego. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi zamieszczony jest w załączniku numer 1 do SIWZ. 14. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 421620002.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 421620002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalstaszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach